INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma:
DLA FOTOGRAFII Dariusz Michnowski,
05-532 Kąty, ul. Sosnowa 6
Nip 5262347440
przetwarza informacje pozyskane:

w drodze indywidualnych kontaktów z klientami prowadzonych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych:

1. z formularza dostępnego na stronie http://www.dlafotografii.pl/ wypełnianego i wysłanego dobrowolnie przez naszych Klientów

2. z e-maili od naszych Klientów, z prośbą o dopisanie lub korektę swoich danych, nadsyłanych na adres mailowy firmy: biuro@dlafotografii.pl

3. ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO -w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
DLAFOTOGRAFII Dariusz Michnowski,
05-532 Kąty, ul. Sosnowa 6
Nip 5262347440

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
DLAFOTOGRAFII Dariusz Michnowski 05-532 Kąty, ul. Sosnowa 6
lub na adres e-mailowy: biuro@dlafotografii.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane, wyłącznie udostępnione za Państwa zgodą, do budowania bazy danych podmiotów gospodarczych, kontaktów drogą telefoniczną z naszymi pracownikami i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane powyżej. 5. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@dlafotografii.pl
kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
DLA FOTOGRAFII Dariusz Michnowski 05-532 Kąty, ul. Sosnowa 6

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem,
Dariusz Michnowski

DLA FOTOGRAFII
05-532 Kąty, ul. Sosnowa 6